Terapiasta apua elämän ongelmatilanteisiin

Kaiken terapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää yksilön toiminta- ja työkykyä, henkistä tasapainoa sekä hyvinvointia. Terapiakäynnit toteutuvat yleensä kertaviikkoisesti ja ovat kestoltaan keskimäärin 1-3 vuotta (Kela). Lyhytterapiat ovat kestoltaan rajatumpia, n.20 kertaa.


Yksilöterapiasta itsetuntemusta

Yksilöterapian tavoitteena on asiakkaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itsetuntemuksen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä. Terapeutti ja asiakas pysähtyvät yhdessä tutkimaan ja havainnoimaan asiakkaan oireilua ja kokemuksia sekä pyrkivät jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä toimintatapoja ja selviytymismalleja. Psykoterapia on hyödyllistä useissa erilaisissa elämäntilanteissa.


Ryhmäterapiasta vertaistukea

Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet ovat usein ihmisten psykologisten ongelmien taustalla. Siksi niitä on hyödyllistä hoitaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa - ryhmässä. Tutkitusti vertaistuki on monia eniten auttava ja merkittäviin muutoksiin tukeva elementti. 

Ryhmän avoin vuorovaikutus ja luottamus muihin ryhmän jäseniin antavat mahdollisuuden tunnistaa  ja käsitellä omien vaikeuksien syitä ja seurauksia. Ryhmä toimii peilinä, joka mahdollistaa uusia näkökulmia ja kuva itsestä kirkastuu. Tällöin yksilö voi löytää ongelmiinsa uudenlaisia ratkaisuja.   


Hakeutuminen psykoterapiaan

Psykoterapiaan hakeutuminen voi tapahtua käytännössä eri reittejä.

  • Terveyskeskuksen kautta, jolloin terveyskeskuslääkäri voi suositella sinulle psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitopaikkaan (esimerkiksi psykiatrian poliklinikkaa), josta voit saada psykiatrin kirjoittaman B-lausunnon (työikäisille) tai C-lausunnon (mikäli olet eläkeikäinen) Kelan terapiakorvausta varten.  
  • Hakeutumalla suoraan yksityissektorin psykiatrin vastaanotolle B- tai C-lausunnon saamiseksi.
  • Voit olla myös suoraan yhteydessä psykoterapeuttiin, jonka kanssa yhdessä voit arvioida hoidon tarvetta, sen kestoa sekä mahdollista oikeutusta Kelan tukeen. 

Työnohjauksesta työhyvinvointiin

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tutkimista ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Tämän avulla omien rajojen tunnistaminen mahdollistuu.  Työnohjaus on useamman tapaamiskerran tavoitteellinen oppimisprosessi, joka sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.